Kuna Marry

Ndini ndaive mucritic wako mukuru, asi wakanyora yako tsamba paTwitter kunemadzimai ose emu UNIVERSE, nekuti madzimai enyika yepakati akurasa. Murume wangu muporofita akandiudza kuti mira, mira iwe, nyangwe dai aida kuuraya murume, iwe semurume haudai kumunhukadzi, mai vevana vako.

Marry, handisi kunyora tsamba iyi saMary, ndirikunyora semwanasikana we MHONDORO. Wakanyora not long ago kuti WHERE IS GOD WHEN YOU NEED HIM? Ndakaku tsiura, ndikakutuka, asi nhasi ndauya neshoko guru kubva mhiri uko. Ndinoziva kuti tsamba dzangu dzese waiverenga hako Marry, ini chese chanyorwa muMetaverse chezita rangu ndinoverengawo futi. Saka ndinoziva ino tsamba uchaverenga chete, kana uchiri mupenyu.

Marry unofanira kunditeerera, ukaramba kunditeerera warikukuuraya, mwedzi uno wa MBUDZI vanotoora ropa rakawanda, ivo vagere pazvigaro, vanotoda ropa, ndosaka vakatora hanzvadzi yako Ginimbi gore rapfura iro iyo nguva ino. Ukangobwaira Marry, vakukutora. Ramba kufa ndapota, wafamba rwendo iri mumoto kwemakore, usanete nekuti wava kusvika. Ukafa chete mwedzi uno, urikuiswa pasi pe Zambezi.

Marry, ndati nditeerere, ndiri mwana weMhondoro ini, mwana washe, usarambe kuteerera. Usamwe mapiritsi avachakupa, madhokotera acho iwayo avachaunza, ramba kunwa muchetura wavachakupa, tora mapiritsi, ngwara senyoka, asi usamanwe.

Facebook Comments